Arassaçylyk we abadanlaşdyryş nahallara ideg etmek

Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda ýurdumyzy bagy-bossanlyga öwürmek babatynda alnyp barylýan asylly başlangyçlary hem-de ýaşlarda daşky gurşawa, tebigata aýawly garaýşy, ekologiýa medeniýetini kemala getirmek maksady bilen TMÝG-niň Daşoguz welaýat geňeşi we Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda Daşoguz şäherindäki Baş metjidiň günorta tarapyndaky gök guşagyň daş-töwereginde arassaçylyk we abadanlaşdyryş nahallara ideg etmek boýunça mekdebimiziň talyplary ýowara gatnaşdylar.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy: P. Ýegennazarow