Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

1

Orta hünär okuw mekdebiniň meýilnamasy 2024

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Mekdep Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 25-nji iýunyndaky “Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmek hakynda” 11106 belgili karary esasynda döredildi. Mekdep Türkmen oba hojalyk institutynyň garamagynda bolmak bilen, orta hünär biliminiň maksatnamalaryny amala aşyrýan okuw mekdebidir.

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim, terbiýe we ylym ulgamynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň oba hojalygy üçin syýasy taýdan sowatly, Watanyna, halkyna, Türkmenistanyň Prezidentine wepaly, ýurduň bähbitlerini halkara derejesinde mynasyp gorap bilýän we häzirkizaman bazar ykdysadyýeti gatnaşyklary şertlerine laýyklykda işlemäge ukyply, orta hünär bilimli hünärmenleri taýýarlamagyň möhüm düzüm bölegi bolup durýar.

Ylmyň we tehnikanyň iň soňky gazananlaryna laýyklykda enjamlaşdyrylyp, ýaşlara ýokary derejede hünär öwretmek üçin ähli zerur şertler döredilen Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň açylmagy, Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň oba hojalygyny ylmy esasda ösdürmek bilen bir hatarda, pudagyň kärine ussat, ökde hünärmenler bilen üpjün edilmegine hem uly üns berýändigine şaýatlyk edýär.

Usuly birleşmeler:

 • Ykdysadyýet we dolandyryş dersleri
 • Ösümlikçilik we topragy öwreniş dersleri
 • Maldarçylyk we weterinar lukmançylygy dersleri
 • Gidromeliorasiýa dersleri
 • Oba hojalygyny mehanizimleşdirmek dersleri
 • Jemgyýeti öwreniş dersleri
 • Kompýuter tehnologiýalary dersleri

Mekdepde aşakdaky 10 hünär boýunça talyplar ylym-bilim alýarlar:

 • Daýhan hojalygyny dolandyrmak
 • Gidromeliorasiýa
 • Oba hojalygynyň mehanizasiýasy
 • Ykdysadyýet we sanly maglumat tehnologiýalary
 • Weterinariýa
 • Buhgalterçilik hasaba alnyşy
 • Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (oba hojalygynda)
 • Maglumat ulgamlary (oba hojalygynda)
 • Oba hojalagynyň elektrifikasiýasy we awtomatizasiýasy
 • Oba hojalyk önümleriniň tehnologiýasy we gaýtadan işlenilmegi

Mekdebiň binalar toplumy okuw binasyndan, 1 sany umumy ýaşaýyş jaýyndan, naharhanadan, hojalyk binalaryndan ybarat. Mekdepde kitaphana, elektron kitaphana, internet otagy talyplaryň hyzmatynda.