Gyz edebi sandykda

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýlip atlandyrylan ýylynda talyp gyzlary watansöýüjilik ruhunda terbiýelemek, milli mirasymyza hormat goýmak, zähmete söýgi döretmek, millilik, maşgala mukadessligi, arassa ahlaklylyk, ene-mamalaryň milli ýörelgelerini, halal zähmet terbiýesini wagyz etmek maksady bilen Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi we Daşoguz welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi bilen bilelikde gurnamagynda “Gyz edebi sandykda” ady bilen, mährem eneleriň we jemgyýetçilik birleşikleriniň gatnaşmagynda wagyz-nesihat çäresi geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň mugallymy: P. Ýegennazarow