Nagt däl hasaplaşyklaryň mümkinçilikleri, maglumat howpsyzlygy barada okuw maslahaty

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň 2024-nji ýylyň 19-njy martyndaky 0260/3418 belgili hatyna laýyklykda bank ulgamynyň ýurdumyzda sanly ulgamda ýerine ýetirilýän bank hyzmatlarynyň görnüşleri, aýratynlyklary, geçirilýän nagt däl hasaplaşyklaryň mümkinçilikleri, maglumat howpsyzlygy barada Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş hünäriniň 2-nji ýyl talyplary bilen okuw maslahaty geçirildi.

Türkmen oba hojalyk institutynyň

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw

mekdebiniň Önümçilik iş tejribesiniň ýolbaşçysy: D. Alawow