Türkmen oba hojalyk institutynyň Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebiniň mugallymy
Allabergenow Yhlas

Hormatly Prezidentimiz oba hojalyk pudagynyň hem-de bilim ulgamynyň öňünde, ekerançylykda, maldarçylykda uly işler ýola goýmagy nygtaýar. Bilim pudagynyň döwrebaplaşdyrylmagy netijesinde mekdepleriň okuw tertipnamasyna düýpli täzelikler girizildi. Şonuň bilen grafika, maglumat, kommunikasiýa we täzeçil tehnologiýalar ýaly dersler binýatlaýyn sapaklaryň hataryna goşuldy. Häzirki wagta bilim ulgamyna dünýäniň ösen tehnologiýalaryna, kämil ülňilerine deň gelýän ýaşlara ylym bermek usuly ýola goýuldy. Hormatly Prezidentimiz talyp ýaşlara ylym almaga, öz ukyp başarnyklaryna görä döretmäge, täze ylmy işleriň üstünde işlemäge we öz göwün söýen hünärine eýe bolmaga ýol açyp berdi. Şeýle amatly mümkinçiliklerden peýdalanyp, talyplarymyz bilim almagy bilen çäklenmän, öz saýlap alan hünärleri boýunça gelejekde oba hojalyk pudagyny girdejili pudaga öwürmegiň inçe syrlaryny önümçilik okuwlarynda geçýärler.