Hoş geldiňiz!

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebi

Doly okamak

1
Okuw mekdebimiz barada

Maglumat

Mekdep Türkmenistanyň Prezidentiniň 2010-njy ýylyň 25-nji iýunyndaky “Türkmenistanyň orta hünär okuw mekdepleriniň işini kämilleşdirmek hakynda” 11106 belgili karary esasynda döredildi...

Doly okamak

Okuw mekdebimiz

Orta hünär okuw mekdebimiz 2010-njy ýyldan bäri oba hojalyk hünärmenlerini taýýarlaýar.

Mugallymlar

Okuw mekdebimizde ýokary derejede bilim berýän mugallymlaryň 28-sanysy zähmet çekýär.

Talyplar

Daşoguz agrosenagat orta hünär okuw mekdebimizde 494-sany talyp bilim alýar.

Ýurdumyzda halkara internet olimpiadalary geçiriler

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde ýylyň ahyryna çenli talyplaryň arasynda birnäçe internet olimpiadalary geçiriler. Bu barada wise-premýer Nurmuhammet Amannepesow Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisinde mälim etdi.

Bellenilişi ýaly, S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde ekologiýa dersi boýunça II açyk halkara internet olimpiadasyny, Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetinde biologiýa dersi boýunça II halkara internet olimpiadasyny, Türkmen oba hojalyk institutynda inžener we kompýuter grafikasy boýunça II halkara internet bäsleşigini, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda rus dili dersi boýunça halkara internet olimpiadasyny, Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda III açyk halkara fizika dersi boýunça internet olimpiadasyny geçirmek göz öňünde tutulýar.

Şeýle hem 2024-nji ýylyň mart aýynyň üçünji ongünlüginde mekdep okuwçylarynyň arasynda Halkara matematika olimpiadasyny Arkadag şäheriniň 1-nji ýöriteleşdirilen okuw-terbiýeçilik toplumynda geçirmek göz öňünde tutulýar. Oňa gatnaşyjy daşary ýurtly myhmanlaryň Arkadag şäheriniň hem-de paýtagtymyzyň gözel ýerlerine gezelençlerini guramak meýilleşdirilýär.

Halkara olimpiadalara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplary, mekdep okuwçylary bilen bir hatarda, daşary ýurtlaryň abraýly okuw mekdepleriniň zehinli ýaşlarynyň hem gatnaşmaklaryna garaşylýar.

Maglumatlar şu salgydan alyndy: Ýurdumyzda halkara internet …

Ýurdumyzyň we okuw mekdebimiziň täzelikler bölümi